OPEN Research Support
head

MD, PhD
Ahmed H. Zedan
Department of Oncology, Vejle Hospital


Projekt styring
Projekt status    Open
 
Data indsamlingsdatoer
Start 03.05.2021  
Slut 01.05.2041  
 NemPros

Short summary

Med anvendelse af avancerede molekylær-genetiske metoder søger NemPros-biobank at kunne forstå kræftsygdommen bedre, at kunne tilrettelægge og overvåge virkning af behandlinger bedre, og dermed tilpasse behandling til den enkelte patient. Ved hjælp af de samme metoder søger biobanken at finde metoder til at forudsige effekt ved behandling af aggressiv sygdom.


Rationale

Prostata cancer (PCa) er den hyppigst diagnosticerede cancer blandt mænd, og årligt får ca. 4500 danskere stillet diagnosen. Prostatakræft er den hyppigste kræftform og den næst hyppigste årsag til kræft-relateret død hos mænd i den vestlige verden. Prognosen for PCa er afhængig af udbredelsen af sygdommen ved diagnosetidspunktet, hvor 5-årsoverlevelse halveres ved de-novo metastaserende kastration senstiv PCa.

Siden 2015 er der kommet flere behandlingsmuligheder for denne gruppe patienter med enten kemoterapi, ny anti-hormonal behandling eller højdosis strålebehandling mod prostata. Nye behandlingsformer er stadig under udvikling, men effekten af disse er ikke altid forudsigelig.

Med anvendelse af avancerede molekylær-genetiske metoder søger NemPros-biobank at opnå større forståelse af kræftsygdommen for derigennem at kunne tilrettelægge og overvåge virkning af behandlinger bedre med henblik på en mere optimeret, individualiseret behandling. Ved hjælp af de samme metoder søger biobanken at finde metoder til at forudsige effekt ved behandling af aggressiv sygdom. Biobankens fokus er således at finde metoder til en mere personaliseret behandling af metastaserende prostatakræft, således at behandlingen (kemoterapi, strålebehandling etc.) kan blive mere styrbar og forudsigelig. Denne kombinerede strategi vil om muligt føre til bedre, mere skånsom og mere effektiv patientbehandling, samtidig med at udgifterne vil kunne reduceres.

Den udtalte genetiske heterogenitet, som er karakteristisk for prostatakræft, er sandsynligvis hovedårsagen til, at brugbare biomarkører til vurdering af prognosen og monitorering af behandling for den enkelte prostatakræft-patient i dag ikke er mulig i tilstrækkeligt omfang. Det er vores hypotese, at identifikation af markører på flere molekylær-genetiske niveauer vil kunne bidrage til at afdække prostatakræft-sygdommens komplekse biologi, og derigennem skabe et fundament for bedre diagnostik og behandling.


Description of the cohort

Alle patienter med de-novo metastaserende prostatakræft på Sygehus Lillebælt, Sydvestjysk Sygehus og Sygehus Sønderjylland tilbydes at bidrage med væv, blod og urin til biobanken i forbindelse med rutinemæssigt planlagte besøg i respektive hospitaler.


Data and biological material

Både blod- og urinprøver vil blive taget i forbindelse med behandlingen. Det drejer sig om ca. 3-5 gange, hvor der skal tages ekstra prøver - afhængig af behandlingstilbuddet og behandlingsforløbet. Vi ønsker også at gemme en lille vævsprøve, som rutinemæssigt allerede er/vil blive taget i forbindelse med udredning af sygdommen.

Disse prøver kan blandt andet anvendes til at undersøge sammenhængen mellem vævsforandringer og effekten af en behandling, og om evt. ændringer i gener kan have betydning for sygdomsudvikling og behandlingseffekt. Forud for anvendelse af disse prøver til forskning indhentes der i hvert enkelt tilfælde tilladelse fra Videnskabsetisk Komité til det konkrete formål. Analyser udover rutine vil altid kun vil blive gennemført i relation til specifikke forskningsprojekter, og vil kun blive iværksat efter godkendelse fra Videnskabsetisk Komité og Datatilsynet.

Væv opbevares i sygehusenes patologiske afdelinger. Urin og blod opbevares i -80º-frysere på Sygehus Lillebælt, Vejle.


Collaborating researchers and departments

Department of Urology, Vejle Hospital

  • Palle J.S. Osther

2. Department of Biochemistry and Immunology, Vejle Hospital