OPEN Research Support
head

Doctor & Ph.D. student
Louise Houlberg Walther
The Prehospital Research Unit in The Southern Region of Denmark


Projekt styring
Projekt status    Open
 
Data indsamlingsdatoer
Start 01.02.2022  
Slut 31.05.2024  
 Præhospital måling af laktat i blodet på akutte præhospitale patienter - Hvilke patienter måles der på og har målingen en effekt på deres prognose?

Short summary

Projektet ønsker at belyse, hvilke akutte patienter der behandles præhospitalt i ambulancer i Region Syddanmark samt den prognostiske værdi af en laktatmåling analyseret præhospitalt. Patienterne i Region Syddanmark sammenlignes med en præhospital population i Region Nordjylland, hvor der ikke anvendes præhospital laktat-måling. Studiet ser både på patienternes mortalitet samt morbiditet.


Rationale

Hos præhospitale patienter kan det nogle gange fremgå tydeligt at de er meget syge og har brug for øjebliklig hjælp. Andre akut syge patienter fremstår stabile når deres blodtryk, puls og andre vitale værdier måles, hvor disse patienter alligevel har brug for hurtig hjælp og korrekt behandling for at mindske deres risiko for at dø eller få komplikationer i deres sygdomsforløb. Udfordringen ligger i at identificere disse sidstnævnte patienter i den store gruppe af akutte patienter som er mindre afhængig af hurtig opsporing og behandling. Vores forskningsgruppe ønsker at øge fokus på identifikation af disse patienter allerede fra første kontakt med sundhedsvæsenet i det præhospitale miljø, da vi derved håber på bedre forløb i sundhedssystemet for denne patientgruppe.

Når celler i kroppen mangler ilt, producerer de laktat. Studier har vist at laktat-niveauet i en patients blod er relateret til sandsynligheden for overlevelse. I vores studie vil vi gerne finde ud af om måling af laktat-niveauet hos præhospitale patienter gavner patienterne, hvis den anvendes som supplement til måling af de vanlige vitale værdier i ambulancerne. Hvis en patient får målt en forhøjet laktat-niveau i blodet, skærpes ambulancepersonalets opmærksomhed på en forøget risiko for død og sygelighed for denne patient. Opmærksomhed omkring patienten forventes ligeledes skærpet både når patienten modtages på hospitalet forhåbentlig resulterende i hurtigere udredning og iværksættelse af behandling.

Laktat-apparatet ligner en blodsukker-måler og bruger også blot én dråbe blod fra en finger til selve målingen. Vi implementerede laktatmålingen som en del af standardbehandlingen i alle ambulancer i Region Syddanmark i uge 6-24 i 2020. Vi vil se på, hvilke patienter, som fik foretaget målingen samt beskrive sammenhængen mellem laktatniveauet målt præhospitalt og patienternes dødelighed og sygelighed.

Vi vil herefter sammenligne dødelighed og sygelighed hos denne gruppe af patienter med en sammenlignelig patientgruppe fra Region Syddanmark, der blev behandlet præhospitalt i ugerne 6-24 i 2019. Patienterne i sidstnævnte gruppe fik ikke målt laktatniveauet, men fik den vanlige præhospitale behandling. Da COVID-19 pandemien kom til Danmark i perioden i 2020, hvor der blev målt laktat, kan vi ikke være sikker på at de to patientgrupper er sammenlignelige. Derfor vil vi også se på den præhospitale patientpopulation fra Region Nordjylland i samme perioder i 2019 og 2020. Såfremt de to grupper fra Nordjylland ligner hinanden vil vi gå ud fra at de to grupper fra Region Sydmark også er sammenlignelige fraset laktatmålingen.

Få studier har undersøgt brugen af laktatmåling i det præhospitale miljø. Laktatværdier er derimod en velintegreret og velundersøgt del af behandlingen på hospitalet. Når vores projekt er gennemført vil vi hjælpe med at karakterisere laktatniveauet hos en generel præhospital patientpopulation, hvilket intet studie tidligere har undersøgt. Derudover vil det være det første studie af en sådan størrelse, som vil undersøge associationen mellem patienternes laktat-niveauer og deres dødelighed samt sygelighed.

Vi forventer at finde en reduktion i både dødelighed samt sygelighed hos den gruppe af patienter, som får deres laktatniveau målt og herefter tilbydes den tilhørende triagering og behandling, i forhold til den patientgruppe som får vanlig præhospital behandling.


Description of the cohort

Patienter behandlet i en ambulance i enten Region Syddanmark eller Region Nordjylland i uge 6-24 i 2019 og 2020.


Data and biological material

Præhospital laktat-måling.

Journaldata fra den Præhospitale Patientjorunal (PPJ)

Registerdata fra CPR-registret og Landspatientregistret (LPR2 +LPR3)

Laboratoriedata fra BCC i Region Syddanmark.


Collaborating researchers and departments

Centre for Prehospital and Emergency Research, Aalborg University Hospital