OPEN Research Support
head

Researcher, Ph.D.
Lars Morsø
OPEN Research Unit, Odense University Hospital


Projekt styring
Projekt status    Open
 
Data indsamlingsdatoer
Start 18.01.2023  
Slut 30.11.2029  
 Systematisk kodning og analyse af patientklagesager ("SKAP") - etablering af en national kohorte

Short summary

Formålet er, at afdække klagemønstre i sundhedsvæsenet, ved at få belyst indholdet af patientklager med systematisk kodning og analyse af klagebreve med henblik på læring. I samarbejde med Styrelsen for Patientklager kodes samtlige indløbne klagesager gennem et helt kalenderår (2022/evt. 2023). Det drejer sig om skønsmæssigt ca. 10,000 sager De identificerede mønstre kan tjene som udgangspunkt for videre udforskning og overvejelser om målrettede tiltag klinisk eller mere strukturel karakter.


Rationale

Overordnet formål med projektet Det overordnede formål er, at få belyst indholdet af patientklager ved systematisk kodning og analyse af klagebreve med henblik på læring og kvalitetsforbedring i sundhedsvæsenet.

Baggrund I Danmark er der lige som i mange andre lande etableret mulighed for at klage over den behandling som man modtager som patient i sundhedsvæsenet. Herunder er der mulighed for at søge erstatning for skader, som er afledt af patientbehandlingen. Klager over den sundhedsfaglige behandling kan indgives til Styrelsen for Patientklager og Sundhedsvæsenets Disciplinærnævn, som kan tage stilling til, om der er baggrund for at tildele et behandlingssted eller en konkret sundhedsperson en kritik. Et af formålene med klageordningen er det patientsikkerhedsmæssige formål, at sundhedsvæsenet skal lære af fejl og uhensigtsmæssige forløb. Det kan imidlertid være svært at sikre denne læring. Fokus samles ofte primært om det klagesags-specifikke og f.eks. den konkrete sundhedsperson og hans eller hendes 'fejl', uanset at klager godt kan afspejle et mere generelt mønster og systemiske problemer. Der synes således behov for en overordnet systematisk tilgang analyse af klagesager, som kan afdække mønstre og systemiske problemer på tværs af klagesager. 'Healthcare Complaints Analysis Tool' (HCAT) er et værktøj udviklet i England på baggrund af litteraturstudier, som gennemgår patienters klager (klagebrevene), og hvor de centrale klagepunkter registreres systematisk ift. problemkategori, skade, alvorlighed og involverede parter. Denne tilgang muliggør, at mønstre af klagesagsindhold kan vurderes mere overordnet og f.eks. på tværs af perioder og hændelsessteder. Værktøjet er blevet oversat til dansk ('HCATdk') af OPENs forskningsgruppe i Patientsikkerhed og Kvalitet, og der er ligeledes udviklet et uddannelsesprogram til brug af værktøjet. Tilgangen er brugt i en række studier, som har bekræftet instrumentets relevans i kvalitetsudviklingsarbejde. Studierne har indtil videre været gennemført inden for udvalgte sundhedsområder (f.eks. akutområdet, udredning og behandling af cervix-cancer og på den regionale fødselsbetjening). På trods af disse studier mangler der fortsat et nationalt overblik på tværs af sygdomsområder og populationer, for at vi kan udtale os om, dels variation af klagemønstre, og dels om faktorer der har indflydelse på, at visse klagemønstre reelt adskiller sig fra, hvad vi måtte forvente ud fra det samlede billede. Nærværende projekt tilsigter at undersøge dette. Vi vil i samarbejde med Styrelsen for Patientklager kode samtlige indløbne klagesager op gennem et helt kalenderår (2022). Det drejer sig om skønsmæssigt ca. 10,000 sager, hvor hvert enkelt klagebrev gennemgås og kodes af en certificeret koder med brug af HCATdk. Data indtastes i en sikret database, som giver mulighed for udtræk i kvalitetsudviklings- og forskningsøjemed. En kodning af den totale sample muliggør analyser for hele sundhedsvæsenet, herunder sjældent forekommende diagnoser, klagetyper og demografiske faktorer.


Description of the cohort

Projektet anmeldes til fortegnelsen i Region Syddanmark. Projektet vil blive optaget i Open Patient data Explorative Network (OPEN), som er en forskningsinfrastruktur og støtteenhed i Region Syddanmark. Data indtastes i en, til projektet oprettet, REDCap® database. REDCap® er et verdensomspændende online system udviklet specifikt til ikke-kommerciel klinisk forskning. Bruger man REDCap® via OPEN, vil data blive opbevaret på OPENs servere i Region Syddanmark. Data inddateres via en krypteret forbindelse og opfylder gældende krav til databeskyttelse. Databasen må indeholde fx CPR og opfylder GCP-kravene for brug af eCRF ved lægemiddelforsøg, fordi der er fuld logning på alle inddateringer og ændringer. OPEN REDCap® er risikovurderet i henhold til Region Syddanmarks retningslinjer - "afsnit 11 Informationssikkerhedshåndbog". Data vil blive opbevaret og behandlet i OPEN Analyse. OPEN Analyse er et lukket analysemiljø opbygget efter samme koncept som forskermaskinerne ved Danmarks Statistik og Sundhedsdatastyrelsen. OPEN Analyse er hostet på Region Syddanmarks servere, der er fil-log og backup. Registeranalyser vil blive udført på forskemaskiner ved Danmarks Statistik og bearbejdet på deres server i henhold til Danmarks Statistiks sikkerhedsprocedurer.


Data and biological material

Data inklusionskriterier: o Indgivne klagesager vedrørende hele det danske sundhedsvæsen (uden skelen til f.eks. afviste sager og realitetsbehandlede sager). o Indsamling data for perioden 1. januar 2022 og til og med 31. december 2023. Efterfølgende analyseres og afrapporteres resultater. o Henvendelserne (klagebreve og klagebrevslignende data vil blive gennemgået og kodet med HCATdk med henblik på analyse af indhold, der kan belyse underliggende mønstre (f.eks. problem kategorier, oplevet alvorlighed, skadesgrad og skadesmekanismer). Variabler indeholdt i det tilgængelige datamateriale: o Oplysninger til identifikation af den indgivne klage (cpr nummer og sagsnummer) o Information om, hvorvidt det er patienten selv eller en pårørende, som har klaget (nul/et variabel) o Behandlingsdato, anmeldelsesdato og afgørelsesdato (når muligt) o Afgørelse (når muligt) o Hospitals- og afdelingskoder, 'charge' på behandler (når/hvis muligt) o Diagnosekoder og procedurekoder (når muligt) o Komplikations art og følger (når muligt) Projektets formål er alene at belyse overordnede mønstre og resultater med henblik på kvalitetsudvikling og vil på intet tidspunkt kunne henføres til enkeltpersoner. Det er dog vigtigt med identifikation af klagesagerne på enkeltsagsniveau med henblik på senere registersamkøring af oplysninger fra Danmarks Statistik og Landspatientregisteret (LPR) til undersøgelser af f.eks. sammenhæng mellem demografiske faktorer, geografi, køn m.v. og klagesager (forekomst, typer og udfald). Et identificerende CPR nummer er i den henseende altafgørende, da det er bindeleddet til de nationale registre. Bemærk dog, at jf. ovenstående sikkerhedsprocedurer analyseres data pseudonymiseret, således at CPR ikke er tilgængeligt for forskeren. Studierne gennemføres i samarbejde med Styrelsen for Patientklager (kontaktperson, Peter Ravn Riis)


Collaborating researchers and departments

Styrelsen for Patientklager

  • Peter Ravn