OPEN Research Support
head

Professor
Court Pedersen
Department of Infectious Diseases, Odense University Hospital


Projekt styring
Projekt status    Sampling ongoing
 
Data indsamlingsdatoer
Start 01.02.2018  
Slut 31.12.2028  
 Bacteraemia in Southern Denmark

Short summary

Der er etableret en forskningsdatabase indeholdende alle tilfælde af bakteriæmi i Region Syddanmark og Region Sjælland (befolkningsgrundlag 2 mio. indbyggere). Data er indsamlet retrospektivt for perioden 2007-2016.  Databasen stiller data af høj kvalitet til rådighed for regionernes forskere med henblik på at opnå viden, der kan være til gavn for patienter med bakteriæmi. Målet er videnskabelig produktion på internationalt niveau.


Rationale

Bakteriæmi er en hyppig forekommende og særdeles alvorlig tilstand med en 30-dages dødelighed på 15-30 % og en 2-års dødelighed på næsten 50 %. Forekomsten af bakteriæmi har været stigende siden 1980'erne og bakteriæmi er i dag hyppigere forekommende end f.eks. alvorlige traumer, apopleksi og akut myokardie infarkt. Dette har ført til at bakteriæmi nu er blandt de 7 hyppigste dødsårsager i bl.a. USA, Canada og dele af Europa.

I modsætning til tidligere studier har vores forskergruppe for nyligt påvist et fald i forekomsten af bakteriæmi på de fynske sygehuse på næsten 25 % i perioden 2000-2008. Resultatet er unikt på verdensplan og blev præsenteret som månedens forskningspublikation i OUH og Syddansk Universitets nyhedsbrev "Sund Forskning" i april 2014. Årsagen til det observerede fald er usikker, men omstruktureringer i sygehusvæsnet i form af lukninger af perifere sygehuse og en løbende reduktion af sengekapaciteten på de resterende sygehuse spiller formentlig en væsentlig rolle, idet disse tiltag reducerer antallet af patienter i risiko for hospitalsinfektioner. Denne forklaring kan dog ikke stå alene, og formodede bidragende faktorer er et øget fokus på hospitalshygiejne, tidlig fjernelse af blære- og intravaskulære katetre samt tidlig identificering og behandling af patienter med tegn på alvorlig infektion ved ankomst til sygehuset. En tværregional bakteriæmidatabase vil kunne bidrage til at belyse disse forhold. På verdensplan udgør hospitalsinfektioner et stort problem på grund af den associerede høje dødelighed - også i Danmark. Statens Serum Institut estimerer at næsten hver 10. hospitalsindlæggelse på et dansk sygehus vil blive kompliceret af en tilstødende infektion, hvoraf bakteriæmier er den mest alvorlige med en 30-dages dødelighed på omkring 30.  Forebyggelse af hospitalsinfektioner kræver detaljeret viden om hvornår og hvilke patienter der er i særlig risiko for infektion under indlæggelse. Adskillige studier har opgjort den samlede risiko for bakteriæmi under indlæggels, men ikke hvornår under indlæggelse risikoen er størst. Det er således uvist om risikoen stiger eller falder i løbet af indlæggelsen, hvilket har betydning for håndtering og risikovurdering af patienter, som forbliver indlagt igennem længere tid. En kobling af Syddansk Bakteriæmi Database med bl.a. Landspatientregistret vil kunne besvare dette spørgsmål og danne grundlag for en tværregional overvågning af hospitalserhvervede bakteriæmier. 

Et vigtigt område i organisationen af sundhedsvæsnet, men som er særdeles dårligt belyst for bakteriæmipatienter, er betydningen af sektorovergange. De fleste studier har fokuseret på bakteriæmipatienters forløb og outcome under indlæggelse, hvorimod få studier har undersøgt betydningen af patienternes forløb før og efter indlæggelse. Vi mangler viden om primærsektorens betydning for diagnostik af bakteriæmi samt betydning af antibiotika udskrevet af egen læge/vagtlæge. Ligeledes mangler vi viden om bakteriæmipatienters risiko for genindlæggelse, udviklingen af ko-morbiditet (f.eks. hjertekarsygdom, nyresvigt og cancer) og død efter udskrivelse. Vi ved fra studier af sepsis (systemisk tegn på infektion), at de patienter der overlever den akutte sygdom efterfølgende er i øget risiko for nedsat livskvalitet, nedsat funktionsniveau samt kognitiv svækkelse. Om dette ligeledes gør sig gældende for bakteriæmipatienter er uvist, men bør afklares da forebyggelse og afhjælpning af disse sequelae er af stor betydning for både individet og samfundet. I modsætning til f.eks. apopleksi og myokardieinfarkt eksisterer der ikke et standardiseret opfølgnings- eller rehabiliteringsprogram for bakteriæmipatienter trods den dårlige prognose. Behovet herfor bør afklares og kan potentielt medføre et væsentligt kvalitetsløft i behandlingen af bakteriæmipatienter. 

En tværregional bakteriæmidatabase rummer muligheder for forskning på tværs af regioner, sygehuse og sektorer. Ved kobling med allerede tilgængelige registre og databaser vil det være muligt at følge bakteriæmipatienters vej igennem sundhedsvæsnet både før, under og efter indlæggelse. Ved ankomst til de fælles akutmodtagelser vil det være muligt at identificere patienter der allerede har bakteriæmi eller som er i særlig risiko for at udvikle bakteriæmi under indlæggelse, hvilket er vigtigt da tidlig identifikation og behandling af bakteriæmipatienter er af afgørende betydning for prognosen . Under indlæggelse vil det være muligt at vurdere hvornår, på hvilke typer afdelinger og efter hvilke procedurer patienter er i særlig risiko for hospitalserhvervet bakteriæmi. Efter udskrivelse vil det være muligt at følge patienterne med målet at reducere risikoen for genindlæggelse, diagnosticere nytilkommet ko-morbiditet (f.eks. hjertesygdom, nyresvigt og cancer) samt at forebygge død og tab af livskvalitet (f.eks. funktionstab, kognitiv påvirkning og depression). Syddansk Bakteriæmi Database vil desuden kunne fungere som skabelon for overvågning af andre hospitalserhvervede infektioner.   


Description of the cohort

Patienter der er bloddyrket i region Syddanmark eller Region Sjælland i perioden 2007 - 2016. I alt cirka 1.200.000 patienter, hvoraf ca. 65.000 har positiv bloddyrkning. 


Data and biological material

Der haves oplysninger om prøvedato, prøveart, laboratorium, og mikrobiologisk resultat Yderlige data kan hentes fra diverse registre i forbindelse med konkrete forskningsprojekter. 

Der er ikke tilknyttet biobank, men i forbindelse med konkrete forskningsprojekter mulighed for adgang til bakterie isolater


Collaborating researchers and departments

Infektionsmedicinsk afdeling Q, Odense Universitetshospital

  • Overlæge, professor Court Pedersen
  • Læge Stig Lønberg Nielsen

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

  • Overlæge, lektor Thøger Gorm Jensen

Klinisk Epidemiologisk Afdeling, Odense Universitetshospital

  • Kim Oren Gradel

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Lillebælt, Vejle Sygehus

  • Overlæge, professor Jens Kjølseth Møller

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg

  • Overlæge Esad Dzajic

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Sygehus Sønderjylland, Sønderborg Sygehus

  • Overlæge Turid Snekloth Søndergård

Klinisk Mikrobiologisk Afdeling, Slagelse Sygehus

  • Overlæge, lektor Ram Dessau